Welcome to my blog

«-(¯`v´¯)«-- Welcome everybody to my web blog(°ο°)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

English Innovation
เกมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เกมเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกมภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาระหว่างชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกการใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับบทเรียน ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผูเรียนฝึกความกล้าในการใช้ภาษา ทำให้ผูเรียนมีความมั่นใจเมื่อนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย ส่วนประกอบของเกมได้แก่ ชื่อเกม จุดมุ่งหมาย การแบ่งกลุ่ม อุปกรณ์ และข้อเสนอแนะในการเล่นเกมผู้สอนและผูเล่นควรดัดแปลงแต่ละเกมให้เหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ระดับความรู้ และความสามารถของผูเรียนด้วย

เนื่องจากการเรียนการสอรนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนและวิธีสอน ที่เห็นได้ชัดคือ การเปลี่ยนจากการเน้นถึง การเรียนรู้ กฎเกณฑ์ของภาษา มาเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร เกมภาษาแบ่งได่ 2 ประเภทคือ
1.Communicative Games เกมนี้มีจุดประสงค์ให้ผูเรียนสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยน หรือปรับปรุงแต่งข้อมูล โดยใช้โครงสร้าง ภาษาหรือคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.Non-communicative Games เกมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน คลายความเคลียด ส่วนใหญ่เกมเหล่านี้จะเน้นในรูปการแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น